Home » Categories » Multiple Categories

Đổi domain chính cho hosting Plesk

Để đổi domain chính của hosting thì ta phải có quyền thấp nhất là reseller.

Đăng nhập vào reseller -> "Domain"

Search domain cần đổi domain chính

Chọn "Manage Hosting"

Chọn "Hosting Setting"

Nhập domain mới cho hosting.

Chọn "OK"

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Quản lý các user trong DirectAdmin
Viewed 2231 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows
Viewed 2638 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn tạo plan cho hosting plesk
Viewed 2221 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn xóa plan trong plesk
Viewed 2637 times since Sun, Jan 3, 2016
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 3329 times since Tue, Aug 18, 2015