Home » Categories » Multiple Categories

Đổi domain chính cho hosting Plesk

Để đổi domain chính của hosting thì ta phải có quyền thấp nhất là reseller.

Đăng nhập vào reseller -> "Domain"

Search domain cần đổi domain chính

Chọn "Manage Hosting"

Chọn "Hosting Setting"

Nhập domain mới cho hosting.

Chọn "OK"

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn xóa hosting trên plesk
Viewed 3493 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn tạo plan cho hosting plesk
Viewed 2701 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows
Viewed 3206 times since Sun, Jan 3, 2016
Quản lý các user trong DirectAdmin
Viewed 2694 times since Mon, Aug 24, 2015