Home » Categories » Multiple Categories

Quản lý các user trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập Admin của DirectAdmin ta chọn "Show All User"

Ta có thể chọn 1 user bất kỳ để cập nhật lại thông tin hoặc xóa user đó.

Sau khi chọn vào 1 user bất kỳ ta có thể Login vào user đó, chỉnh sửa user, suspend, unsuspend hoặc xóa user đó.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows
Viewed 2624 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn tạo hosting trên plesk
Viewed 2192 times since Mon, Dec 28, 2015
Hướng dẫn xóa hosting trên plesk
Viewed 2830 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn backup cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 2585 times since Sat, Sep 5, 2015
Fix Lỗi 405 Method Not Allowed
Viewed 1692 times since Fri, Oct 5, 2018