Home » Categories » Multiple Categories

Quản lý các user trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập Admin của DirectAdmin ta chọn "Show All User"

Ta có thể chọn 1 user bất kỳ để cập nhật lại thông tin hoặc xóa user đó.

Sau khi chọn vào 1 user bất kỳ ta có thể Login vào user đó, chỉnh sửa user, suspend, unsuspend hoặc xóa user đó.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn xóa hosting trên plesk
Viewed 1518 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn xóa plan trong plesk
Viewed 1494 times since Sun, Jan 3, 2016
Đổi domain chính cho hosting Plesk
Viewed 1326 times since Thu, Sep 10, 2015
Fix Lỗi 405 Method Not Allowed
Viewed 582 times since Fri, Oct 5, 2018