Home » Categories » Multiple Categories

Quản lý các user trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập Admin của DirectAdmin ta chọn "Show All User"

Ta có thể chọn 1 user bất kỳ để cập nhật lại thông tin hoặc xóa user đó.

Sau khi chọn vào 1 user bất kỳ ta có thể Login vào user đó, chỉnh sửa user, suspend, unsuspend hoặc xóa user đó.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows
Viewed 2428 times since Sun, Jan 3, 2016
Tạo Packages trong DirectAdmin
Viewed 2049 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn restore cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 2053 times since Sat, Sep 5, 2015
Đổi domain chính cho hosting Plesk
Viewed 2213 times since Thu, Sep 10, 2015