Làm thế nào để xóa mail queue trong cPanel Hosting

Hiện tượng spam mail xảy ra thường xuyên trong môi trường share hosting. Nguyên nhân là do source code của user không bảo mật, hoặc do user chủ động spam mail ra ngoài. Chính vì thế việc kiểm tra và theo dõi mail là rất cần thiết để đảm bảo hệ thống mail ổn định.

Để kiểm tra hệ thống có spam hay không và user nào spam ta truy cập: WHM > Mail Queue Manager

 

Màn hình quản lý Mail Queue

 

1: Tìm kiếm mail queue theo tên miền và user

2: Nguồn gửi

3: Nguồn nhận

4: Xóa tất cả mail queue

Lưu ý: Nếu dịch vụ email quan trọng, việc xóa mail queue phải theo domain đang spam. Tránh việc mất mail của các user khác. Ngoài ra có thể xóa tất cả mail queue đang có trên hệ thống.

Đối với người quản trị có quyền root, có thể dùng một số lệnh sau:

Hiển thị danh sách mail queue:

# exim -bp

Xóa mail theo id:

# exim -Mrm {message-id}

Xóa tất cả mail queue:

# exim -bpru|awk {'print $3'}|xargs exim -Mrm

Xóa tất cả mail queue, giữ lại các mail 5 phút gần nhất:

# exiqgrep -o 300 -i | xargs exim -Mrm

 

 

Posted by: Đinh Văn Chung - Wed, Aug 26, 2015 at 2:26 PM. This article has been viewed 3798 times.
Online URL: ./article.php?id=27

Powered by PHPKB Knowledge Base Software