Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk

Đăng nhập hosting -> "Statistics"

Tại đây ta có thể kiểm tra chi tiết việc sử dụng dung lượng và traffic của hosting để đưa ra hướng xử lý tiếp theo.

Posted by: Thân Trọng Dương - Thu, Sep 24, 2015 at 9:36 AM. This article has been viewed 2935 times.
Online URL: ./article.php?id=42

Powered by PHPKB Knowledge Base Software