Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần đổi gói -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn thẻ "Subscriptions"

Đánh dấu vào gói hosting cần chuyển đổi gói -> Chọn "Change plan"

Chọn gói mới -> Chọn "OK"

Posted by: Thân Trọng Dương - Sun, Jan 3, 2016 at 8:23 PM. This article has been viewed 3072 times.
Online URL: ./article.php?id=45

Powered by PHPKB Knowledge Base Software