Hướng dẫn xóa hosting trên plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần xóa -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Remove Customer"

Posted by: Thân Trọng Dương - Sun, Jan 3, 2016 at 8:29 PM. This article has been viewed 3493 times.
Online URL: ./article.php?id=46

Powered by PHPKB Knowledge Base Software