Hướng dẫn reset password cho hosting plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần reset password -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Change Login Info"

Nhập password mới của hosting -> Chọn "OK"

Posted by: Thân Trọng Dương - Sun, Jan 3, 2016 at 8:36 PM. This article has been viewed 2690 times.
Online URL: ./article.php?id=47

Powered by PHPKB Knowledge Base Software