Quản lý các user trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập Admin của DirectAdmin ta chọn "Show All User"

Ta có thể chọn 1 user bất kỳ để cập nhật lại thông tin hoặc xóa user đó.

Sau khi chọn vào 1 user bất kỳ ta có thể Login vào user đó, chỉnh sửa user, suspend, unsuspend hoặc xóa user đó.

Posted by: Thân Trọng Dương - Mon, Aug 24, 2015 at 1:46 PM. This article has been viewed 2231 times.
Online URL: ./article.php?id=7

Powered by PHPKB Knowledge Base Software