Tạo database trong DirectAdmin


Sau khi đăng nhập vô DirectAdmin ta chọn MySQL Managerment

Chọn Create new Database

Nhập tên database, user name, và password > chọn Create

Ta nhận được thông tin của database ta vừa tạo.

Sau khi tạo database, muốn đăng nhập vào phpMyAdmin ta chọn phpMyAdmin.

Khi chọn phpMyAdmin sẽ xuất hiện một cửa sổ để nhập user name và password.

Tại đây, ta nhập user name và password ta đã tạo cùng với database > chọn OK

Sau khi đăng nhập vào được phpMyAdmin ta có thể thao tác trên database ta đã tạo lúc đầu.Article ID: 1
Created On: Mon, Aug 17, 2015 at 1:32 PM
Last Updated On: Mon, Aug 24, 2015 at 2:22 PM
Authored by: Thân Trọng Dương

Online URL: ./article.php?id=1