Tạo Parked Domain trong DirectAdmin


Đăng nhập DirectAdmin > Domain Pointer

Nhập Parked Domain -> "Add"

Sau khi add xong ta sẽ có list parked domain. Nếu muốn xóa domain nào thì chọn domain đó -> "Delete"Article ID: 11
Created On: Mon, Aug 24, 2015 at 2:56 PM
Last Updated On: Tue, Aug 25, 2015 at 8:52 AM
Authored by: Thân Trọng Dương

Online URL: ./article.php?id=11