Tạo Hosting Linux trên cPanel Control


Để tạo hosting linux trên cPanel Control, các bước như sau:

Login vào WHM cPanel -> Home -> Acount Functions :

Chọn Create a New Acount :

Màn hình sẽ hiển thị yêu cầu các thông tin chi tiết của Account, các thông tin sau là bắt buộc:

Vì gói hosting đã được mặc định sẵn trong phần Package Manager nên không cần thiết phải điền thông tin bên dưới, sau khi hoàn tất các thông tin trên chỉ cần kéo xuống cuối cùng của của sổ và click Creat để tạo hosting.



Article ID: 16
Created On: Tue, Aug 25, 2015 at 9:41 AM
Last Updated On: Tue, Aug 25, 2015 at 9:45 AM
Authored by: Nguyễn Hồng Thắm

Online URL: ./article.php?id=16