Tạo và quản lý email trong DirectAdmin


Đăng nhập DirectAdmin -> "E-mail Accounts"

Chọn "Create mail account"

Nhập các thông tin của email cần tạo -> "Create"

Xem lại thông tin email account đã tạo.

Để thay đổi password cho email account ta chọn "Change"

Nhập lại các thông tin của email account -> "Modify"

 Article ID: 21
Created On: Tue, Aug 25, 2015 at 11:12 AM
Last Updated On: Tue, Aug 25, 2015 at 11:12 AM
Authored by: Thân Trọng Dương

Online URL: ./article.php?id=21