Hướng dẫn cấu hình mail trên outlook 2013


Bật outlook -> chọn "File"

Chọn "Add Account"

Chọn "Manual setup or additional server types"

Chọn "POP or IMAP"

Nhập các thông tin của email cần cấu hình -> "More Setting"

P/s" Ở đây tôi chọn cấu hình POP3

Check vào "My outgoing..." và "Use same setting..."


Nhập port mail và chọn vào phần Delivery -> chọn "OK"

Chọn "Test account setting" để kiểm tra cấu hình đúng hay chưa.

Nếu kết quả test như hình sau thì cấu hình đã đúng.

Chọn "Next" -> "Finish"Article ID: 29
Created On: Fri, Sep 4, 2015 at 3:09 PM
Last Updated On: Fri, Sep 4, 2015 at 3:10 PM
Authored by: Thân Trọng Dương

Online URL: ./article.php?id=29