Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk


Đăng nhập hosting -> "Statistics"

Tại đây ta có thể kiểm tra chi tiết việc sử dụng dung lượng và traffic của hosting để đưa ra hướng xử lý tiếp theo.Article ID: 42
Created On: Thu, Sep 24, 2015 at 9:36 AM
Last Updated On: Thu, Sep 24, 2015 at 9:36 AM
Authored by: Thân Trọng Dương

Online URL: ./article.php?id=42