Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows


Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần đổi gói -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn thẻ "Subscriptions"

Đánh dấu vào gói hosting cần chuyển đổi gói -> Chọn "Change plan"

Chọn gói mới -> Chọn "OK"Article ID: 45
Created On: Sun, Jan 3, 2016 at 8:23 PM
Last Updated On: Sun, Jan 3, 2016 at 8:23 PM
Authored by: Thân Trọng Dương

Online URL: ./article.php?id=45