Hướng dẫn reset password cho hosting plesk


Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần reset password -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Change Login Info"

Nhập password mới của hosting -> Chọn "OK"Article ID: 47
Created On: Sun, Jan 3, 2016 at 8:36 PM
Last Updated On: Sun, Jan 3, 2016 at 8:36 PM
Authored by: Thân Trọng Dương

Online URL: ./article.php?id=47