Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin


Các bước thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin khá đơn giản, quý khách hàng có thể làm theo các bước sau đây:

1. Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting của Direct Admin.
2. Chọn Email Accounts3. Tìm đến tài khoản email cần đổi pass và nhấn change. 4. Trong này Khách Hàng có thể thay đổi các tham số khác như tên tài khoản email, dung lượng tài khoản email hay số lượng email được gửi mỗi giờ

5. Sau khi chỉnh sửa xong nhấn Modify để cập nhập thông tin chỉnh sửa.


Article ID: 61
Created On: Fri, Feb 15, 2019 at 12:40 PM
Last Updated On: Fri, Feb 15, 2019 at 12:40 PM
Authored by: Đặng Lê Trung

Online URL: ./article.php?id=61