Quản lý các user trong DirectAdmin


Sau khi đăng nhập Admin của DirectAdmin ta chọn "Show All User"

Ta có thể chọn 1 user bất kỳ để cập nhật lại thông tin hoặc xóa user đó.

Sau khi chọn vào 1 user bất kỳ ta có thể Login vào user đó, chỉnh sửa user, suspend, unsuspend hoặc xóa user đó.Article ID: 7
Created On: Mon, Aug 24, 2015 at 1:46 PM
Last Updated On: Mon, Aug 24, 2015 at 1:57 PM
Authored by: Thân Trọng Dương

Online URL: ./article.php?id=7