Home » Categories » Multiple Categories

Tạo database trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập vô DirectAdmin ta chọn MySQL Managerment

Chọn Create new Database

Nhập tên database, user name, và password > chọn Create

Ta nhận được thông tin của database ta vừa tạo.

Sau khi tạo database, muốn đăng nhập vào phpMyAdmin ta chọn phpMyAdmin.

Khi chọn phpMyAdmin sẽ xuất hiện một cửa sổ để nhập user name và password.

Tại đây, ta nhập user name và password ta đã tạo cùng với database > chọn OK

Sau khi đăng nhập vào được phpMyAdmin ta có thể thao tác trên database ta đã tạo lúc đầu.

Article Rating (3 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel
Viewed 3115 times since Fri, Sep 11, 2015
Quản lý file trong DirectAdmin
Viewed 4129 times since Wed, Aug 26, 2015
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk
Viewed 3371 times since Thu, Sep 24, 2015
Sử dụng File Manager trên Cpanel
Viewed 3369 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn sao lưu, khôi phục dữ liệu Hosting cPanel
Viewed 4598 times since Wed, Jan 13, 2016