Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần đổi gói -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn thẻ "Subscriptions"

Đánh dấu vào gói hosting cần chuyển đổi gói -> Chọn "Change plan"

Chọn gói mới -> Chọn "OK"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn tạo hosting trên plesk
Viewed 3642 times since Mon, Dec 28, 2015
Hướng dẫn xóa plan trong plesk
Viewed 4223 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn backup cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 3803 times since Sat, Sep 5, 2015
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 1922 times since Tue, Dec 3, 2019