Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẩn tạo tài khoản FTP trên Cpanel

Đăng nhập vào giao diện quản trị . Link: http://domain.com:2082 hoặc http://IP Hosting :2082 . Nếu sử dụng Chứng thực SSL thì Port sẽ được thay đổi từ 2082 sang 2083.

 

Nhấn vào công cụ FTP Account tại phần quản lý File của cPanel

Bước 1: Đặt tên tài khoản 
Bước 2: Đặt mật khẩu cho tài khoản 
Bước 3: Nhập lại mật khẩu ở trên
Bước 4: Nhập tên thư mục chỉ định tài khoản này được phép quản lý
 Lưu ý tài khoản này được quản lý thư mục được chỉ ra ở đây và các thư mục cấp con của nó. Thư mục cấp cha sẽ không bị ảnh hưởng. 
Bước 5: Nhập hạn mức upload cho tài khoản FTP này. (Nếu không nhập, phần mềm sẽ mặc định không đặt hạn mức)
-Bước 6:  Nhấn Create để hoàn tất quá trình tạo tài khoản FTP.

Sau khi tạo thành công, tài khoản FTP có các thông tin sau:
-Host: IP hosting (Ví dụ: 123.30.50.110) hoặc FTP.TÊNMIỀN (Ví dụ: ftp.nguyethang.vn)
-UserName: Tên tài khoản FTP (Ví dụ: test-ftp@nguyethang.vn)
-Password: Mật khẩu dùng để đăng nhập tương ứng với tài khoản FTP đã tạo.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Cấu hình SMTP cho Joomla khi hàm mail của Hosting bị tắt
Viewed 2783 times since Fri, Aug 28, 2015
Hướng dẫn cấu hình mail trên outlook 2013
Viewed 5097 times since Fri, Sep 4, 2015
Làm thế nào để xóa mail queue trong cPanel Hosting
Viewed 3400 times since Wed, Aug 26, 2015
Hướng dẫn sử dụng Plesk control (Linux)
Viewed 1402 times since Mon, Jan 13, 2020
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 1532 times since Tue, Dec 3, 2019