Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẩn tạo tài khoản FTP trên Cpanel

Đăng nhập vào giao diện quản trị . Link: http://domain.com:2082 hoặc http://IP Hosting :2082 . Nếu sử dụng Chứng thực SSL thì Port sẽ được thay đổi từ 2082 sang 2083.

 

Nhấn vào công cụ FTP Account tại phần quản lý File của cPanel

Bước 1: Đặt tên tài khoản 
Bước 2: Đặt mật khẩu cho tài khoản 
Bước 3: Nhập lại mật khẩu ở trên
Bước 4: Nhập tên thư mục chỉ định tài khoản này được phép quản lý
 Lưu ý tài khoản này được quản lý thư mục được chỉ ra ở đây và các thư mục cấp con của nó. Thư mục cấp cha sẽ không bị ảnh hưởng. 
Bước 5: Nhập hạn mức upload cho tài khoản FTP này. (Nếu không nhập, phần mềm sẽ mặc định không đặt hạn mức)
-Bước 6:  Nhấn Create để hoàn tất quá trình tạo tài khoản FTP.

Sau khi tạo thành công, tài khoản FTP có các thông tin sau:
-Host: IP hosting (Ví dụ: 123.30.50.110) hoặc FTP.TÊNMIỀN (Ví dụ: ftp.nguyethang.vn)
-UserName: Tên tài khoản FTP (Ví dụ: [email protected])
-Password: Mật khẩu dùng để đăng nhập tương ứng với tài khoản FTP đã tạo.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk
Viewed 3357 times since Thu, Sep 24, 2015
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 5414 times since Tue, Aug 25, 2015
Backup hosting DirectAdmin
Viewed 4375 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn backup website trên Cpanel
Viewed 4365 times since Wed, Nov 25, 2015