Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cấu hình mail trên outlook 2013

Bật outlook -> chọn "File"

Chọn "Add Account"

Chọn "Manual setup or additional server types"

Chọn "POP or IMAP"

Nhập các thông tin của email cần cấu hình -> "More Setting"

P/s" Ở đây tôi chọn cấu hình POP3

Check vào "My outgoing..." và "Use same setting..."


Nhập port mail và chọn vào phần Delivery -> chọn "OK"

Chọn "Test account setting" để kiểm tra cấu hình đúng hay chưa.

Nếu kết quả test như hình sau thì cấu hình đã đúng.

Chọn "Next" -> "Finish"

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Cấu hình email trên Mac OS
Viewed 1017 times since Mon, Sep 7, 2015
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu User trên Webmail Kerio
Viewed 1282 times since Tue, Dec 27, 2016
Tạo tài khoản email trong Kerio Connect
Viewed 1942 times since Mon, Aug 24, 2015
Cấu hình Mail trên Android
Viewed 1130 times since Sat, Sep 5, 2015
Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trên Webmail Kerio
Viewed 1794 times since Tue, Dec 27, 2016