Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cấu hình mail trên outlook 2013

Bật outlook -> chọn "File"

Chọn "Add Account"

Chọn "Manual setup or additional server types"

Chọn "POP or IMAP"

Nhập các thông tin của email cần cấu hình -> "More Setting"

P/s" Ở đây tôi chọn cấu hình POP3

Check vào "My outgoing..." và "Use same setting..."


Nhập port mail và chọn vào phần Delivery -> chọn "OK"

Chọn "Test account setting" để kiểm tra cấu hình đúng hay chưa.

Nếu kết quả test như hình sau thì cấu hình đã đúng.

Chọn "Next" -> "Finish"

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 4881 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn cài đặt mail công ty trên iPhone/iPad IOS 8.0 trở lên
Viewed 4707 times since Mon, Sep 7, 2015
Cấu hình SMTP cho Joomla khi hàm mail của Hosting bị tắt
Viewed 2782 times since Fri, Aug 28, 2015
Cấu hình email trên Mac OS
Viewed 2601 times since Mon, Sep 7, 2015
Hướng dẫn trỏ domain khi đăng kí dịch vụ mail tại vData
Viewed 3738 times since Mon, Sep 7, 2015