Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cấu hình mail trên outlook 2013

Bật outlook -> chọn "File"

Chọn "Add Account"

Chọn "Manual setup or additional server types"

Chọn "POP or IMAP"

Nhập các thông tin của email cần cấu hình -> "More Setting"

P/s" Ở đây tôi chọn cấu hình POP3

Check vào "My outgoing..." và "Use same setting..."


Nhập port mail và chọn vào phần Delivery -> chọn "OK"

Chọn "Test account setting" để kiểm tra cấu hình đúng hay chưa.

Nếu kết quả test như hình sau thì cấu hình đã đúng.

Chọn "Next" -> "Finish"

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo mail group trong Kerio Connect
Viewed 3512 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo tài khoản email trong Kerio Connect
Viewed 5136 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn trỏ domain khi đăng kí dịch vụ mail tại vData
Viewed 4416 times since Mon, Sep 7, 2015
Cấu hình SMTP cho Joomla khi hàm mail của Hosting bị tắt
Viewed 3240 times since Fri, Aug 28, 2015
Tích hợp tài khoản IMAP/CalDAV /CardDAV với Kerio Connect trên thiết bị iOS
Viewed 858 times since Tue, Oct 20, 2020