Home » Categories » Multiple Categories

Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin

Đăng nhập vào hosting -> "Domain Setup"

Chọn "Change a Domain Name"

Nhập domain cần đổi -> "Change"

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 4740 times since Tue, Aug 18, 2015
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk
Viewed 2962 times since Thu, Sep 24, 2015
Tạo và quản lý email trong DirectAdmin
Viewed 3433 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo Addon Domain trong DirectAdmin
Viewed 2883 times since Mon, Aug 24, 2015
Sử dụng webmail Roundcube
Viewed 2892 times since Wed, Aug 26, 2015