Home » Categories » Multiple Categories

Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin

Đăng nhập vào hosting -> "Domain Setup"

Chọn "Change a Domain Name"

Nhập domain cần đổi -> "Change"

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn cài đặt SSL trên host cPanel
Viewed 3058 times since Thu, Mar 14, 2019
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk
Viewed 3356 times since Thu, Sep 24, 2015
Hướng dẫn sao lưu, khôi phục dữ liệu Hosting cPanel
Viewed 4583 times since Wed, Jan 13, 2016
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 5414 times since Tue, Aug 25, 2015
Quản lý tài khoản FTP trong DirectAdmin
Viewed 3790 times since Wed, Aug 26, 2015