Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn khởi tạo và quản lý email

1. Đăng nhập

Đăng nhập vào Cpanel với thông tin tài khoản Cpanel đã được cung cấp.

Tài màn hình chính sau khi đăng nhập, tìm mục Mail


Đây là màn hình tập trung tất cả các chức năng liên quan đến việc quản lý và sử dụng email.


2. Khởi tạo email

Chọn Email Accounts để vào mục tạo mới và quản lý các địa chỉ email.

Mục tạo địa chỉ email mới ở ngay đầu màn hình:Nhấn Create Account để thiết lập địa chỉ email với thông số đã nhập.


3. Quản lý các địa chỉ email

Kề dưới mục tạo mới là mục quản lý emailMục Usage / Quota hiển thị dung lượng sử dụng của mỗi email.

Change password thay đổi mật khẩu

Change quota thay đổi dung lượng hộp thư

Delete xóa email và tất cả dữ liệu email trong đó


4. Chuyển tiếp email

Chọn Forwarders để vào mục chuyển tiếp email:Chọn Add Forwarders để tạo lệnh chuyển tiếp:

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẩn tạo tài khoản FTP trên Cpanel
Viewed 3264 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn sử dụng One-click Wordpress trên Plesk control (Linux)
Viewed 2021 times since Mon, Jan 13, 2020
Tạo Parked Domain trong DirectAdmin
Viewed 3346 times since Mon, Aug 24, 2015
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 5798 times since Tue, Aug 18, 2015
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 5388 times since Tue, Aug 25, 2015