Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn khởi tạo và quản lý email

1. Đăng nhập

Đăng nhập vào Cpanel với thông tin tài khoản Cpanel đã được cung cấp.

Tài màn hình chính sau khi đăng nhập, tìm mục Mail


Đây là màn hình tập trung tất cả các chức năng liên quan đến việc quản lý và sử dụng email.


2. Khởi tạo email

Chọn Email Accounts để vào mục tạo mới và quản lý các địa chỉ email.

Mục tạo địa chỉ email mới ở ngay đầu màn hình:Nhấn Create Account để thiết lập địa chỉ email với thông số đã nhập.


3. Quản lý các địa chỉ email

Kề dưới mục tạo mới là mục quản lý emailMục Usage / Quota hiển thị dung lượng sử dụng của mỗi email.

Change password thay đổi mật khẩu

Change quota thay đổi dung lượng hộp thư

Delete xóa email và tất cả dữ liệu email trong đó


4. Chuyển tiếp email

Chọn Forwarders để vào mục chuyển tiếp email:Chọn Add Forwarders để tạo lệnh chuyển tiếp:

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Addon Domain trong DirectAdmin
Viewed 2100 times since Mon, Aug 24, 2015
Làm thế nào để xóa mail queue trong cPanel Hosting
Viewed 2343 times since Wed, Aug 26, 2015
Hướng dẫn sử dụng One-click Wordpress trên Plesk control (Linux)
Viewed 403 times since Mon, Jan 13, 2020
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel
Viewed 2259 times since Fri, Sep 11, 2015
Hướng dẫn thêm Subdomain trong Cpanel
Viewed 2110 times since Fri, Sep 11, 2015