Home » Categories » Multiple Categories

Tạo Addon Domain trong DirectAdmin

Đăng nhập vào hosting -> "Domain Setup"

"Add Another Domain"

Nhập domain -> "Create"

Sau khi tạo xong Addon Domain thì ta đăng nhập vào hosting sẽ có giao diện như sau.

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn sử dụng One-click Wordpress trên Plesk control (Linux)
Viewed 2038 times since Mon, Jan 13, 2020
Hướng dẫn khởi tạo và quản lý email
Viewed 4733 times since Mon, Mar 14, 2016
Hướng dẫn sử dụng Plesk control (Linux)
Viewed 1685 times since Mon, Jan 13, 2020
Hướng dẫn sao lưu, khôi phục dữ liệu Hosting cPanel
Viewed 4583 times since Wed, Jan 13, 2016
Hướng dẫn cài đặt SSL trên host cPanel
Viewed 3058 times since Thu, Mar 14, 2019