Home » Categories » Multiple Categories

Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel

Đăng nhập hosting -> Chọn "Disk usage"

Sau khi chờ hệ thống phân tích việc sử dụng dung lượng trên hosting thì ta có kết quả như sau.

Hoặc ta có thể xem chi tiết những folder nào chứa bao nhiêu dung lượng

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
MySQL Manager, import, export mysql trong phpmyadmin
Viewed 3468 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn backup website trên Cpanel
Viewed 2675 times since Wed, Nov 25, 2015
Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin
Viewed 2292 times since Mon, Aug 24, 2015
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk
Viewed 2221 times since Thu, Sep 24, 2015
Tạo Addon Domain trong DirectAdmin
Viewed 2083 times since Mon, Aug 24, 2015