Home » Categories » Multiple Categories

Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel

Đăng nhập hosting -> Chọn "Disk usage"

Sau khi chờ hệ thống phân tích việc sử dụng dung lượng trên hosting thì ta có kết quả như sau.

Hoặc ta có thể xem chi tiết những folder nào chứa bao nhiêu dung lượng

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn sử dụng One-click Wordpress trên Plesk control (Linux)
Viewed 1397 times since Mon, Jan 13, 2020
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 4881 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn thêm Subdomain trong Cpanel
Viewed 2830 times since Fri, Sep 11, 2015
Quản lý file trong DirectAdmin
Viewed 3313 times since Wed, Aug 26, 2015
Sử dụng webmail Roundcube
Viewed 2892 times since Wed, Aug 26, 2015