Home » Categories » Multiple Categories

Tạo database trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập vô DirectAdmin ta chọn MySQL Managerment

Chọn Create new Database

Nhập tên database, user name, và password > chọn Create

Ta nhận được thông tin của database ta vừa tạo.

Sau khi tạo database, muốn đăng nhập vào phpMyAdmin ta chọn phpMyAdmin.

Khi chọn phpMyAdmin sẽ xuất hiện một cửa sổ để nhập user name và password.

Tại đây, ta nhập user name và password ta đã tạo cùng với database > chọn OK

Sau khi đăng nhập vào được phpMyAdmin ta có thể thao tác trên database ta đã tạo lúc đầu.

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel
Viewed 2380 times since Fri, Sep 11, 2015
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 3943 times since Tue, Aug 25, 2015
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 3769 times since Tue, Aug 18, 2015
Hướng dẫn sử dụng One-click Wordpress trên Plesk control (Linux)
Viewed 740 times since Mon, Jan 13, 2020