Home » Categories » Multiple Categories

Tạo database trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập vô DirectAdmin ta chọn MySQL Managerment

Chọn Create new Database

Nhập tên database, user name, và password > chọn Create

Ta nhận được thông tin của database ta vừa tạo.

Sau khi tạo database, muốn đăng nhập vào phpMyAdmin ta chọn phpMyAdmin.

Khi chọn phpMyAdmin sẽ xuất hiện một cửa sổ để nhập user name và password.

Tại đây, ta nhập user name và password ta đã tạo cùng với database > chọn OK

Sau khi đăng nhập vào được phpMyAdmin ta có thể thao tác trên database ta đã tạo lúc đầu.

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Parked Domain trong DirectAdmin
Viewed 2988 times since Mon, Aug 24, 2015
Sử dụng webmail Roundcube
Viewed 2833 times since Wed, Aug 26, 2015
Quản lý file trong DirectAdmin
Viewed 3189 times since Wed, Aug 26, 2015
Tạo Addon Domain trong DirectAdmin
Viewed 2767 times since Mon, Aug 24, 2015
MySQL Manager, import, export mysql trong phpmyadmin
Viewed 4552 times since Tue, Aug 25, 2015