Home » Categories » Multiple Categories

Tạo database trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập vô DirectAdmin ta chọn MySQL Managerment

Chọn Create new Database

Nhập tên database, user name, và password > chọn Create

Ta nhận được thông tin của database ta vừa tạo.

Sau khi tạo database, muốn đăng nhập vào phpMyAdmin ta chọn phpMyAdmin.

Khi chọn phpMyAdmin sẽ xuất hiện một cửa sổ để nhập user name và password.

Tại đây, ta nhập user name và password ta đã tạo cùng với database > chọn OK

Sau khi đăng nhập vào được phpMyAdmin ta có thể thao tác trên database ta đã tạo lúc đầu.

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
MySQL Manager, import, export mysql trong phpmyadmin
Viewed 1867 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn khởi tạo và quản lý email
Viewed 1592 times since Mon, Mar 14, 2016
Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel
Viewed 1012 times since Fri, Sep 11, 2015
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin
Viewed 297 times since Fri, Feb 15, 2019
Quản lý tài khoản FTP trong DirectAdmin
Viewed 1152 times since Wed, Aug 26, 2015