Home » Categories » Multiple Categories

Tạo database trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập vô DirectAdmin ta chọn MySQL Managerment

Chọn Create new Database

Nhập tên database, user name, và password > chọn Create

Ta nhận được thông tin của database ta vừa tạo.

Sau khi tạo database, muốn đăng nhập vào phpMyAdmin ta chọn phpMyAdmin.

Khi chọn phpMyAdmin sẽ xuất hiện một cửa sổ để nhập user name và password.

Tại đây, ta nhập user name và password ta đã tạo cùng với database > chọn OK

Sau khi đăng nhập vào được phpMyAdmin ta có thể thao tác trên database ta đã tạo lúc đầu.

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 4581 times since Tue, Dec 4, 2018
Tạo Addon Domain trong DirectAdmin
Viewed 3273 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 1844 times since Tue, Dec 3, 2019
Sử dụng File Manager trên Cpanel
Viewed 3349 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin
Viewed 2757 times since Fri, Feb 15, 2019