Home » Categories » Multiple Categories

Tạo Parked Domain trong DirectAdmin

Đăng nhập DirectAdmin > Domain Pointer

Nhập Parked Domain -> "Add"

Sau khi add xong ta sẽ có list parked domain. Nếu muốn xóa domain nào thì chọn domain đó -> "Delete"

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn sử dụng Plesk control (Linux)
Viewed 1401 times since Mon, Jan 13, 2020
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin
Viewed 2450 times since Fri, Feb 15, 2019
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 4881 times since Tue, Aug 25, 2015
Sử dụng webmail Roundcube
Viewed 2892 times since Wed, Aug 26, 2015
MySQL Manager, import, export mysql trong phpmyadmin
Viewed 4730 times since Tue, Aug 25, 2015