Home » Categories » Multiple Categories

Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk

Đăng nhập hosting -> "Statistics"

Tại đây ta có thể kiểm tra chi tiết việc sử dụng dung lượng và traffic của hosting để đưa ra hướng xử lý tiếp theo.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo database trong DirectAdmin
Viewed 4022 times since Mon, Aug 17, 2015
Tạo và quản lý email trong DirectAdmin
Viewed 3408 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn backup website trên Cpanel
Viewed 3624 times since Wed, Nov 25, 2015
Tạo Hosting Window trên Plesk Control
Viewed 2958 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 1461 times since Tue, Dec 3, 2019