Home » Categories » Multiple Categories

Tạo và quản lý email trong DirectAdmin

Đăng nhập DirectAdmin -> "E-mail Accounts"

Chọn "Create mail account"

Nhập các thông tin của email cần tạo -> "Create"

Xem lại thông tin email account đã tạo.

Để thay đổi password cho email account ta chọn "Change"

Nhập lại các thông tin của email account -> "Modify"

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin
Viewed 2559 times since Mon, Aug 24, 2015
Tạo database trong DirectAdmin
Viewed 3230 times since Mon, Aug 17, 2015
Tạo Addon Domain trong DirectAdmin
Viewed 2349 times since Mon, Aug 24, 2015
Tạo Hosting Linux trên cPanel Control
Viewed 2441 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo Parked Domain trong DirectAdmin
Viewed 2526 times since Mon, Aug 24, 2015