Home » Categories » Multiple Categories

Tạo và quản lý email trong DirectAdmin

Đăng nhập DirectAdmin -> "E-mail Accounts"

Chọn "Create mail account"

Nhập các thông tin của email cần tạo -> "Create"

Xem lại thông tin email account đã tạo.

Để thay đổi password cho email account ta chọn "Change"

Nhập lại các thông tin của email account -> "Modify"

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Backup hosting DirectAdmin
Viewed 1121 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo Addon Domain trong DirectAdmin
Viewed 802 times since Mon, Aug 24, 2015
Làm thế nào để xóa mail queue trong cPanel Hosting
Viewed 842 times since Wed, Aug 26, 2015
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 1314 times since Tue, Aug 18, 2015