Home » Categories » Multiple Categories

Tạo và quản lý email trong DirectAdmin

Đăng nhập DirectAdmin -> "E-mail Accounts"

Chọn "Create mail account"

Nhập các thông tin của email cần tạo -> "Create"

Xem lại thông tin email account đã tạo.

Để thay đổi password cho email account ta chọn "Change"

Nhập lại các thông tin của email account -> "Modify"

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Làm thế nào để xóa mail queue trong cPanel Hosting
Viewed 2121 times since Wed, Aug 26, 2015
Quản lý file trong DirectAdmin
Viewed 2135 times since Wed, Aug 26, 2015
Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin
Viewed 2099 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel
Viewed 1928 times since Fri, Sep 11, 2015
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 3337 times since Tue, Aug 25, 2015