Home » Categories » Multiple Categories

Tạo và quản lý email trong DirectAdmin

Đăng nhập DirectAdmin -> "E-mail Accounts"

Chọn "Create mail account"

Nhập các thông tin của email cần tạo -> "Create"

Xem lại thông tin email account đã tạo.

Để thay đổi password cho email account ta chọn "Change"

Nhập lại các thông tin của email account -> "Modify"

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn cài đặt SSL trên host cPanel
Viewed 277 times since Thu, Mar 14, 2019
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel
Viewed 1099 times since Fri, Sep 11, 2015
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 1789 times since Tue, Aug 18, 2015
Cách download backup cho Linux Hosting
Viewed 1312 times since Mon, Jul 18, 2016
Tạo Parked Domain trong DirectAdmin
Viewed 1073 times since Mon, Aug 24, 2015