Home » Categories » Multiple Categories

Tạo và quản lý email trong DirectAdmin

Đăng nhập DirectAdmin -> "E-mail Accounts"

Chọn "Create mail account"

Nhập các thông tin của email cần tạo -> "Create"

Xem lại thông tin email account đã tạo.

Để thay đổi password cho email account ta chọn "Change"

Nhập lại các thông tin của email account -> "Modify"

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Addon Domain trong DirectAdmin
Viewed 2884 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn sao lưu, khôi phục dữ liệu Hosting cPanel
Viewed 4123 times since Wed, Jan 13, 2016
Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel
Viewed 2884 times since Fri, Sep 11, 2015
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 1532 times since Tue, Dec 3, 2019