Home » Categories » Multiple Categories

Tạo và quản lý email trong DirectAdmin

Đăng nhập DirectAdmin -> "E-mail Accounts"

Chọn "Create mail account"

Nhập các thông tin của email cần tạo -> "Create"

Xem lại thông tin email account đã tạo.

Để thay đổi password cho email account ta chọn "Change"

Nhập lại các thông tin của email account -> "Modify"

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Parked Domain trong DirectAdmin
Viewed 2251 times since Mon, Aug 24, 2015
Quản lý tài khoản FTP trong DirectAdmin
Viewed 2331 times since Wed, Aug 26, 2015
Tạo Hosting Window trên Plesk Control
Viewed 2187 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo database trong DirectAdmin
Viewed 2910 times since Mon, Aug 17, 2015
MySQL Manager, import, export mysql trong phpmyadmin
Viewed 3486 times since Tue, Aug 25, 2015