Home » Categories » Multiple Categories

Tạo và quản lý email trong DirectAdmin

Đăng nhập DirectAdmin -> "E-mail Accounts"

Chọn "Create mail account"

Nhập các thông tin của email cần tạo -> "Create"

Xem lại thông tin email account đã tạo.

Để thay đổi password cho email account ta chọn "Change"

Nhập lại các thông tin của email account -> "Modify"

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Sử dụng File Manager trên Cpanel
Viewed 3349 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo Parked Domain trong DirectAdmin
Viewed 3346 times since Mon, Aug 24, 2015
Tạo database trong DirectAdmin
Viewed 5076 times since Mon, Aug 17, 2015
Hướng dẫn khởi tạo và quản lý email
Viewed 4719 times since Mon, Mar 14, 2016