Home » Categories » Multiple Categories

Tạo và quản lý email trong DirectAdmin

Đăng nhập DirectAdmin -> "E-mail Accounts"

Chọn "Create mail account"

Nhập các thông tin của email cần tạo -> "Create"

Xem lại thông tin email account đã tạo.

Để thay đổi password cho email account ta chọn "Change"

Nhập lại các thông tin của email account -> "Modify"

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn sao lưu, khôi phục dữ liệu Hosting cPanel
Viewed 2147 times since Wed, Jan 13, 2016
Làm thế nào để xóa mail queue trong cPanel Hosting
Viewed 1558 times since Wed, Aug 26, 2015
Cách download backup cho Linux Hosting
Viewed 1769 times since Mon, Jul 18, 2016
Hướng dẫn backup website trên Cpanel
Viewed 1877 times since Wed, Nov 25, 2015