Home » Categories » Multiple Categories

Tạo và quản lý email trong DirectAdmin

Đăng nhập DirectAdmin -> "E-mail Accounts"

Chọn "Create mail account"

Nhập các thông tin của email cần tạo -> "Create"

Xem lại thông tin email account đã tạo.

Để thay đổi password cho email account ta chọn "Change"

Nhập lại các thông tin của email account -> "Modify"

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Backup hosting DirectAdmin
Viewed 1235 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel
Viewed 819 times since Fri, Sep 11, 2015
Sử dụng FileZilla để kết nối FTP đến hosting
Viewed 1831 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẩn tạo tài khoản FTP trên Cpanel
Viewed 861 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin
Viewed 39 times since Fri, Feb 15, 2019