Home » Categories » Multiple Categories

Tạo và quản lý email trong DirectAdmin

Đăng nhập DirectAdmin -> "E-mail Accounts"

Chọn "Create mail account"

Nhập các thông tin của email cần tạo -> "Create"

Xem lại thông tin email account đã tạo.

Để thay đổi password cho email account ta chọn "Change"

Nhập lại các thông tin của email account -> "Modify"

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Sử dụng webmail Roundcube
Viewed 3155 times since Wed, Aug 26, 2015
Sử dụng File Manager trên Cpanel
Viewed 3365 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo database trong DirectAdmin
Viewed 5113 times since Mon, Aug 17, 2015
Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel
Viewed 3100 times since Fri, Sep 11, 2015
Tạo Hosting Linux trên cPanel Control
Viewed 3500 times since Tue, Aug 25, 2015