Home » Categories » Multiple Categories

Tạo và quản lý email trong DirectAdmin

Đăng nhập DirectAdmin -> "E-mail Accounts"

Chọn "Create mail account"

Nhập các thông tin của email cần tạo -> "Create"

Xem lại thông tin email account đã tạo.

Để thay đổi password cho email account ta chọn "Change"

Nhập lại các thông tin của email account -> "Modify"

 

Article Rating (1 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên Plesk
Viewed 2878 times since Thu, Sep 24, 2015
Hướng dẫn sử dụng Plesk control (Linux)
Viewed 1306 times since Mon, Jan 13, 2020
Sử dụng webmail Roundcube
Viewed 2833 times since Wed, Aug 26, 2015
Tạo Hosting Window trên Plesk Control
Viewed 2917 times since Tue, Aug 25, 2015
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 4220 times since Tue, Dec 4, 2018