Home » Categories » Multiple Categories

Sử dụng webmail Roundcube

Truy cập tới link:

Đối với Direct admin: http://domain/roundcube/

Đối với Cpanel: http://domain:2096

Nhập user và password của tài khoản email.

Tại đây ta có thể gửi và duyệt mail như các webmail khác như google mail, yahoo mail....

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Kiểm tra việc sử dụng dung lượng hosting trên cPanel
Viewed 2239 times since Fri, Sep 11, 2015
Hướng dẫn thêm Subdomain trong Cpanel
Viewed 2094 times since Fri, Sep 11, 2015
Hướng dẩn tạo tài khoản FTP trên Cpanel
Viewed 2223 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn sao lưu, khôi phục dữ liệu Hosting cPanel
Viewed 3051 times since Wed, Jan 13, 2016