Home » Categories » Multiple Categories

Sử dụng webmail Roundcube

Truy cập tới link:

Đối với Direct admin: http://domain/roundcube/

Đối với Cpanel: http://domain:2096

Nhập user và password của tài khoản email.

Tại đây ta có thể gửi và duyệt mail như các webmail khác như google mail, yahoo mail....

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo và quản lý email trong DirectAdmin
Viewed 3434 times since Tue, Aug 25, 2015
Backup hosting DirectAdmin
Viewed 3906 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn backup website trên Cpanel
Viewed 3697 times since Wed, Nov 25, 2015
Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel
Viewed 2885 times since Fri, Sep 11, 2015