Home » Categories » Multiple Categories

Sử dụng webmail Roundcube

Truy cập tới link:

Đối với Direct admin: http://domain/roundcube/

Đối với Cpanel: http://domain:2096

Nhập user và password của tài khoản email.

Tại đây ta có thể gửi và duyệt mail như các webmail khác như google mail, yahoo mail....

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo và quản lý email trong DirectAdmin
Viewed 3943 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin
Viewed 2780 times since Fri, Feb 15, 2019
Cách download backup cho Linux Hosting
Viewed 4076 times since Mon, Jul 18, 2016
Hướng dẫn sử dụng One-click Wordpress trên Plesk control (Linux)
Viewed 2038 times since Mon, Jan 13, 2020
Hướng dẫn thêm Subdomain trong Cpanel
Viewed 3126 times since Fri, Sep 11, 2015