Home » Categories » VPS / Dedicated Server » Linux

Fix Lỗi 405 Method Not Allowed

Chúng ta truy cập vào trang web và bị báo lỗi bên trong source code 

Error : 405 Method Not Allowed

Request Method:PATCH

Chỉ áp dụng cho VPS sử dụng Direct Admin :

Truy cập vào SSH và build theo lệnh sau

Di chuyển tới đường dẫn :

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Sau đó build Method trang web đang lỗi (Request Method:PATCH hoặc DELETE …)

./build set http_methods GET:HEAD:POST:PUT:DELETE:PATCH
./build rewrite_conf

Như vậy là các Methos trên đã được build hoàn tất .

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Packages trong DirectAdmin
Viewed 2565 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 859 times since Tue, Dec 3, 2019
Cài đặt CSF trên CentOS
Viewed 3186 times since Mon, Aug 17, 2015
Hướng dẫn restore cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 2516 times since Sat, Sep 5, 2015