Home » Categories » VPS / Dedicated Server » Linux

Fix Lỗi 405 Method Not Allowed

Chúng ta truy cập vào trang web và bị báo lỗi bên trong source code 

Error : 405 Method Not Allowed

Request Method:PATCH

Chỉ áp dụng cho VPS sử dụng Direct Admin :

Truy cập vào SSH và build theo lệnh sau

Di chuyển tới đường dẫn :

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Sau đó build Method trang web đang lỗi (Request Method:PATCH hoặc DELETE …)

./build set http_methods GET:HEAD:POST:PUT:DELETE:PATCH
./build rewrite_conf

Như vậy là các Methos trên đã được build hoàn tất .

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn backup cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 2384 times since Sat, Sep 5, 2015
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 3075 times since Tue, Aug 18, 2015
Hướng dẫn restore cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 2053 times since Sat, Sep 5, 2015
Tạo hosting trong DirectAdmin
Viewed 2127 times since Mon, Aug 24, 2015