Home » Categories » Multiple Categories

Quản lý file trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập DirectAdmin -> "File Manager"

Tại đây là sẽ hiển thị toàn bộ file và folder trên hosting.

Thay đổi chmod của file/folder ta chọn những file/folder cần đổi -> nhập giá trị -> "Set Permission".

Tạo folder mới: Nhâp tên folder -> "Create".

Tạo file thì tương tư như tạo folder.

Ta có thể upload 1 file lên hosting.

Sửa tên, nội dung hoặc copy 1 file.

Với folder ta có thể đặt mật mã cho folder ta chọn.

 

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo và quản lý email trong DirectAdmin
Viewed 3943 times since Tue, Aug 25, 2015
Tạo Parked Domain trong DirectAdmin
Viewed 3357 times since Mon, Aug 24, 2015
[Reseller] Tạo host Linux trên gói Reseller
Viewed 4603 times since Tue, Dec 4, 2018
Backup hosting DirectAdmin
Viewed 4375 times since Tue, Aug 25, 2015
Làm thế nào để xóa mail queue trong cPanel Hosting
Viewed 3798 times since Wed, Aug 26, 2015