Home » Categories » Multiple Categories

Quản lý file trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập DirectAdmin -> "File Manager"

Tại đây là sẽ hiển thị toàn bộ file và folder trên hosting.

Thay đổi chmod của file/folder ta chọn những file/folder cần đổi -> nhập giá trị -> "Set Permission".

Tạo folder mới: Nhâp tên folder -> "Create".

Tạo file thì tương tư như tạo folder.

Ta có thể upload 1 file lên hosting.

Sửa tên, nội dung hoặc copy 1 file.

Với folder ta có thể đặt mật mã cho folder ta chọn.

 

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Backup hosting DirectAdmin
Viewed 2901 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn thêm Addon Domain trên Cpanel
Viewed 2142 times since Fri, Sep 11, 2015
Hướng dẫn sử dụng One-click Wordpress trên Plesk control (Linux)
Viewed 381 times since Mon, Jan 13, 2020
Hướng dẫn tạo Parked Domains trên cPanel
Viewed 2120 times since Fri, Sep 11, 2015
Đổi domain chính cho hosting DirectAdmin
Viewed 2292 times since Mon, Aug 24, 2015