Home » Categories » Multiple Categories

Quản lý file trong DirectAdmin

Sau khi đăng nhập DirectAdmin -> "File Manager"

Tại đây là sẽ hiển thị toàn bộ file và folder trên hosting.

Thay đổi chmod của file/folder ta chọn những file/folder cần đổi -> nhập giá trị -> "Set Permission".

Tạo folder mới: Nhâp tên folder -> "Create".

Tạo file thì tương tư như tạo folder.

Ta có thể upload 1 file lên hosting.

Sửa tên, nội dung hoặc copy 1 file.

Với folder ta có thể đặt mật mã cho folder ta chọn.

 

 

Article Rating (No Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Hosting Window trên Plesk Control
Viewed 2994 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng dẫn backup website trên Cpanel
Viewed 3697 times since Wed, Nov 25, 2015
Tạo Hosting Linux trên cPanel Control
Viewed 3004 times since Tue, Aug 25, 2015
Backup hosting DirectAdmin
Viewed 3906 times since Tue, Aug 25, 2015
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 1532 times since Tue, Dec 3, 2019