Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn xóa hosting trên plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần xóa -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Remove Customer"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Đổi domain chính cho hosting Plesk
Viewed 975 times since Thu, Sep 10, 2015
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 1100 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn xóa plan trong plesk
Viewed 1144 times since Sun, Jan 3, 2016
Tạo hosting trong DirectAdmin
Viewed 978 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows
Viewed 1071 times since Sun, Jan 3, 2016