Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn xóa hosting trên plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần xóa -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Remove Customer"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 1833 times since Sun, Jan 3, 2016
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 2311 times since Tue, Aug 18, 2015
Đổi domain chính cho hosting Plesk
Viewed 1662 times since Thu, Sep 10, 2015
Hướng dẫn restore cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 1508 times since Sat, Sep 5, 2015
Hướng dẫn backup cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 1820 times since Sat, Sep 5, 2015