Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn xóa hosting trên plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần xóa -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Remove Customer"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 2690 times since Sun, Jan 3, 2016
Quản lý các user trong DirectAdmin
Viewed 2246 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn tạo hosting trên plesk
Viewed 2228 times since Mon, Dec 28, 2015
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 569 times since Tue, Dec 3, 2019
Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows
Viewed 2667 times since Sun, Jan 3, 2016