Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn xóa hosting trên plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần xóa -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Remove Customer"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn restore cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 1088 times since Sat, Sep 5, 2015
Quản lý các user trong DirectAdmin
Viewed 1082 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 1375 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn tạo hosting trên plesk
Viewed 1022 times since Mon, Dec 28, 2015
Hướng dẫn backup cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 1358 times since Sat, Sep 5, 2015