Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn xóa hosting trên plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần xóa -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Remove Customer"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Quản lý các user trong DirectAdmin
Viewed 3228 times since Mon, Aug 24, 2015
Đổi domain chính cho hosting Plesk
Viewed 3891 times since Thu, Sep 10, 2015
Hướng dẫn restore cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 3388 times since Sat, Sep 5, 2015
Hướng dẫn xóa plan trong plesk
Viewed 4195 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 3723 times since Sun, Jan 3, 2016