Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn xóa hosting trên plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần xóa -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Remove Customer"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn tạo plan cho hosting plesk
Viewed 2559 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows
Viewed 3072 times since Sun, Jan 3, 2016
Đổi domain chính cho hosting Plesk
Viewed 2788 times since Thu, Sep 10, 2015
Tạo Packages trong DirectAdmin
Viewed 2627 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 3082 times since Sun, Jan 3, 2016