Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn reset password cho hosting plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần reset password -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Change Login Info"

Nhập password mới của hosting -> Chọn "OK"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 3075 times since Tue, Aug 18, 2015
Quản lý các user trong DirectAdmin
Viewed 2026 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn backup cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 2384 times since Sat, Sep 5, 2015
Hướng dẫn xóa plan trong plesk
Viewed 2426 times since Sun, Jan 3, 2016
Tạo Packages trong DirectAdmin
Viewed 2049 times since Mon, Aug 24, 2015