Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn reset password cho hosting plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần reset password -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Change Login Info"

Nhập password mới của hosting -> Chọn "OK"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn tạo hosting trên plesk
Viewed 1428 times since Mon, Dec 28, 2015
Tạo hosting trong DirectAdmin
Viewed 1626 times since Mon, Aug 24, 2015
Cài đặt CSF trên CentOS
Viewed 1968 times since Mon, Aug 17, 2015
Đổi domain chính cho hosting Plesk
Viewed 1662 times since Thu, Sep 10, 2015
Hướng dẫn xóa hosting trên plesk
Viewed 1898 times since Sun, Jan 3, 2016