Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn reset password cho hosting plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần reset password -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Change Login Info"

Nhập password mới của hosting -> Chọn "OK"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn xóa plan trong plesk
Viewed 4195 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn xóa hosting trên plesk
Viewed 4905 times since Sun, Jan 3, 2016
Tạo hosting trong DirectAdmin
Viewed 3632 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng Dẫn Đổi Phiên Bản Php Version Trên Directadmin
Viewed 1844 times since Tue, Dec 3, 2019
Quản lý các user trong DirectAdmin
Viewed 3228 times since Mon, Aug 24, 2015