Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn reset password cho hosting plesk

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần reset password -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn "Change Login Info"

Nhập password mới của hosting -> Chọn "OK"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 1436 times since Tue, Aug 18, 2015
Đổi domain chính cho hosting Plesk
Viewed 975 times since Thu, Sep 10, 2015
Hướng dẫn xóa hosting trên plesk
Viewed 1151 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn xóa plan trong plesk
Viewed 1144 times since Sun, Jan 3, 2016