Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần đổi gói -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn thẻ "Subscriptions"

Đánh dấu vào gói hosting cần chuyển đổi gói -> Chọn "Change plan"

Chọn gói mới -> Chọn "OK"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Đổi domain chính cho hosting Plesk
Viewed 3891 times since Thu, Sep 10, 2015
Quản lý các user trong DirectAdmin
Viewed 3228 times since Mon, Aug 24, 2015
Cài đặt CSF trên CentOS
Viewed 4365 times since Mon, Aug 17, 2015
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 3723 times since Sun, Jan 3, 2016