Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần đổi gói -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn thẻ "Subscriptions"

Đánh dấu vào gói hosting cần chuyển đổi gói -> Chọn "Change plan"

Chọn gói mới -> Chọn "OK"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 3009 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn xóa hosting trên plesk
Viewed 3218 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn xóa plan trong plesk
Viewed 2974 times since Sun, Jan 3, 2016
Cài đặt CSF trên CentOS
Viewed 3186 times since Mon, Aug 17, 2015