Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần đổi gói -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn thẻ "Subscriptions"

Đánh dấu vào gói hosting cần chuyển đổi gói -> Chọn "Change plan"

Chọn gói mới -> Chọn "OK"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Tạo Packages trong DirectAdmin
Viewed 1513 times since Mon, Aug 24, 2015
Hướng dẫn xóa hosting trên plesk
Viewed 1898 times since Sun, Jan 3, 2016
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 1833 times since Sun, Jan 3, 2016
Quản lý các user trong DirectAdmin
Viewed 1489 times since Mon, Aug 24, 2015
Đổi domain chính cho hosting Plesk
Viewed 1662 times since Thu, Sep 10, 2015