Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn đổi gói cho hosting windows

Đăng nhập vào reseller của plesk -> Chọn "Domains"

Tìm domain chính của hosting cần đổi gói -> chọn "Subscriber" của hosting

Chọn thẻ "Subscriptions"

Đánh dấu vào gói hosting cần chuyển đổi gói -> Chọn "Change plan"

Chọn gói mới -> Chọn "OK"

Article Rating (2 Votes)
Rate this article
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Related Articles
Vô hiệu hóa chức năng hàm PHP sử dụng php.ini
Viewed 4780 times since Tue, Aug 18, 2015
Hướng dẫn backup cho reseller trong DirectAdmin
Viewed 3448 times since Sat, Sep 5, 2015
Hướng dẫn reset password cho hosting plesk
Viewed 3550 times since Sun, Jan 3, 2016
Đổi domain chính cho hosting Plesk
Viewed 3316 times since Thu, Sep 10, 2015
Tạo Packages trong DirectAdmin
Viewed 3163 times since Mon, Aug 24, 2015